LA CIGALA I LA FORMIGA VAN A COMPRAR

La Cigala i la Formiga van a comprar, és una activitat educativa de promoció dels drets i deures de les persones consumidores en la que, a través del teatre, els contes, el joc i el diàleg, s’apropa als infants als valors, pràctiques i experiències inspiradores del consum responsable, de forma global i concreta. S’empraran les tècniques del pretext dramàtic, la dramatització d’escenes (role play o la improvisació), i s’utilitzaran d’exemple productes i serveis d’ús quotidià i familiar (aliments, roba, joguines, contes, videojocs i aplicacions electròniques, etc.).

Imatge de La Cigala i la Formiga

Objectius

  • Familiaritzar-nos amb la noció de consum en general i de consum responsable en particular.
  • Potenciar una mirada crítica sobre el món que ens envolta, analitzar les implicaciones ètiques, socials i naturals de la pròpia conducta i del que passa al nostre voltant, prendre consciència de les situacions d’injustícia social  i de les causes que les provoquen, conèixer els drets i deures individuals i col·lectius.
  • Vincular el consum responsable a la resolució justa i sostenible de desitjos i necessitats personals i col·lectius que promou el bon viure i permet posar la vida al centre. Contraposar-lo a un consum irresponsable, compulsiu i insolidari, desvinculat de les conseqüències per la salut i el benestar de les persones i les comunitats i per la sostenibilitat dels ecosistemes. 
  • Analitzar la responsabilitat dels mitjans (publicitat, moda, manifestacions culturals)  en la imposició de desitjos i necessitats supèrflues i compulsives, i prendre consciència de la manca d’informació sobre l’origen, la producció, les propietats, els efectes i els residus dels béns i serveis que consumim, els drets i deures de les persones consumidores i les alternatives de consum responsable.
  • Reflexionar sobre l’impacte i les conseqüències socials i ambientals d’un consum irresponsable: dependència, insatisfacció i mala salut, explotació i precarietat laboral, desigualtats i discriminacions socials i de gènere, empobriment de les comunitats locals, desigualtat Nord-Sud, malbaratament de recursos, contaminació, destrucció d’ecosistemes, propagació de malalties i emergència climàtica.  
  • Promoure l’autoconeixement i la consciència crítica sobre l’entorn, l’autonomia i la corresponsabilitat, la identificació i autogestió de les emocions, valors, necessitats i desitjos  propis i aliens, personals i col·lectius, i la informació, curiositat i interès per formes de consum que permetin resoldre-les de manera ètica i sostenible. Descobrir alternatives de consum més justes i equitatives i conèixer l’impacte positiu del consum responsable en l’àmbit social i ambiental.
  • Fomentar l’adquisició d’hàbits de consum responsable, ajustats als desitjos, necessitats i circumstàncies personals (poder adquisitiu, situació personal i familiar, condició física i estat de salut, etc.) i a les de la comunitat i l’entorn (adequació entre mitjans i finalitats, possibilitat d’accés equitatiu de la resta de la població als mateixos béns i serveis, sostenibilitat social, ambiental i de gènere, etc.).        
  • Estimular el pensament crític, el compromís ètic, el respecte a la diversitat i la igualtat de drets, l’empatia, el diàleg i la negociació, la solidaritat, l’altruisme, la cooperació i el servei a la comunitat en la presa de decisions personal i col·lectiva i en la prevenció i resolució de conflictes, així com l’interès, la implicació activa i la creativitat en la cerca i ideació d’alternatives saludables, justes i sostenibles.

Fitxa tècnica de l’activitat

Persones destinatàries: primària (cicle mitjà de primària)

Durada: 1h 30 minuts 

Necessitats tècniques: Sala diàfana lliure de taules i cadires. Un projector amb connector a PC i altaveus.

Metodologia: Taller que inclou una petita representació teatral, dinàmiques participatives i jocs teatrals (pretext dramàtic i role playing) i debat participatiu. .

Imatges del taller «La Cigala i la Formiga van a comprar» realitzats a diferents escoles de la Província de Barcelona

Podeu adreçar les vostres consultes per complementar els coneixements obtinguts a l’adreça de correu electrònic: trama@trama.coop

Web Servei de Suport a les Polítiques de Consum (Diba)