BASES

mafaldawebEn contra de la mercantilització i la deshumanització de la cultura, creiem que les arts, les humanitats i les ciències són patrimoni de totes i tots i que estan al servei de les persones i del conjunt de la societat.

Partim de la convicció que l’objectiu principal del sistema educatiu no és la formació de professionals que responguin a la demanda laboral, sinó l’accés de totes les persones a la cultura i el coneixement i l’empoderament intel·lectual, emocional, social i polític de la gent per tal de garantir les seves necessitats i el seu benestar.

Rebutgem el model assistencialista, vertical i autoritari de l’educació i la cultura, fonamentat en una relació desigual, injusta i desempoderant entre persones educadores i educants i entre productores i gestores culturals i persones usuàries i consumidores. Pensem que l’aprofundiment en les pràctiques i processos de participació, democratització i autoorganització són fonamentals tant en el context educatiu, social i cultural com en el si dels col·lectius i entitats per tal de promoure relacions personals, socials i laborals més justes i equitatives, empoderar la gent i fomentar la transformació social.

La cultura – en la seva dimensió humanística, social i científica – és determinant en l’educació, la socialització i el benestar de les persones, en tots els períodes de la vida. Construeix el nostre imaginari i la nostra memòria col·lectiva, ens ajuda a reflexionar, ens convida a participar, ens permet crear afinitats i vincles amb el nostre entorn, ens connecta amb la nostra societat, ens obre la porta a altres realitats i transforma les nostres condicions de vida. Creiem que la cultura i l’educació tenen la capacitat i, per tant, el deure d’estimular, fomentar i desenvolupar una societat més justa i equitativa, fonamentada en la igualtat de drets i oportunitats real i efectiva, el respecte a la diversitat i la no-discriminació i la cultura de la pau i la no-violència. Per això és important garantir que aquestes tinguin en compte criteris d’equitat i justícia social i que cap persona o col·lectiu en quedi exclòs.

Ens oposem a una visió compartimentada, estanca i ortodoxa de l’educació i la cultura. Defensem una perspectiva transversal i interdisciplinària que fomenti l’anàlisi i la comprensió dels contextos, el diàleg i interacció entre matèries i disciplines, el reconeixement de la pluralitat d’idees i sensibilitats i el debat cultural.

Enfront de les manifestacions culturals que reflecteixen i reprodueixen les diverses relacions de poder i opressió – de gènere, orientació sexual, classe, edat, ètnia, origen, entre altres – que ens travessen, apostem per l’anàlisi crítica dels discursos i les representacions, la creació artística compromesa i l’acció cultural transformadora com a eines d’empoderament i emancipació personal i col·lectiva.  

Defensem una economia al servei de les persones que posi en el centre tot allò que és necessari per a la cura de les persones i la reproducció de la vida. Entenem que unes pràctiques i dinàmiques econòmiques solidàries i feministes són necessàries per a erradicar desigualtats però també per satisfer les necessitats humanes, tant materials com intel·lectuals, emocionals, socials i afectives.

Pensem que la relació entre les societats i el medi ambient ha de basar-se en l’equilibri que permeti la reproducció de la vida digna de les persones i el respecte al medi ambient. Més enllà d’això, entenem la sostenibilitat com un concepte transversal i aplicable també a la vida de les persones, les dinàmiques de grup i el treball en comú.

Tenim la convicció que la cooperació entre persones i col·lectius enriqueix i fa més valuoses la cultura i les expressions i processos creatius. Entenem la cultura com a quelcom dinàmic i fluid, un procés que només pot ser fruit de la tasca col·lectiva, participat per la ciutadania i en constant diàleg i interacció entre els diversos agents socials, i no com a producte sota el control de determinades institucions i a l’abast d’unes poques persones. Per això, creiem que cal aprofundir en els coneixements, les lògiques i les pràctiques de l’economia feminista, social i solidària, la intercooperació, la creació de mercat social, l’arrelament territorial i la promoció dels ecosistemes cooperatius locals des dels àmbits de la creació artística, la dinamització cultural, la sensibilització social, l’acció comunitària i l’educació transformadora.

Per tot això, els objectius de la nostra societat cooperativa són:

– La difusió i consolidació dels valors i pràctiques de l’economia feminista, social i solidària – arrelament al territori, intercooperació, democràcia interna, perspectiva de gènere i economia de cures, sostenibilitat i ecologia, les persones al centre – i la seva integració en una perspectiva transversal, crítica, democràtica, feminista, interseccional i transformadora de l’educació, l’art i la cultura.

– La dinamització cultural i la sensibilització social del territori.

– L’accés equitatiu, la participació activa i creativa i la implicació de totes les persones en l’educació, l’art i la cultura, des d’una perspectiva crítica i compromesa.

– La consolidació d’una educació crítica i transformadora, permanent al llarg de la vida de les persones, adaptada a la diversitat de la població i a les diferents etapes educatives i vitals, fonamentada en el benestar de les persones, la participació ciutadana, l’equitat i la justícia social.  

– La sensibilització i conscienciació de la població en relació a les desigualtats socials, l’anàlisi crítica de les manifestacions culturals, la detecció i prevenció de prejudicis, mites i estereotips i la denuncia i erradicació de totes les formes de discriminació, repressió i violència que sustenten les diverses relacions de poder i opressió que ens travessen.

– La recuperació de la memòria, la visibilització, el reconeixement, l’autoorganització i l’empoderament de persones i col·lectius oprimits i en risc d’exclusió social.

– La promoció de la memòria històrica, el debat, la reflexió i l’anàlisi crítica, la perspectiva de gènere i interseccional, la igualtat, la diversitat i la justícia social, la democràcia participativa, la cultura de la pau i la no-violència, el consum responsable, la sostenibilitat i l’ecologia.

– La conscienciació social, la participació democràtica, el desenvolupament professional, l’ocupació, la formació continuada, la integració en l’economia social i solidària, l’arrelament i el retorn social de professionals de les arts i les ciències – especialment, de dones, persones joves i altres col·lectius discriminats o en risc d’exclusió social.

– El suport, acompanyament i intercooperació amb altres projectes i equipaments educatius, artístics, culturals i comunitaris en el marc de l’economia feminista, social i solidària.

– L’impuls de la intercooperació i l’enxarxament de persones usuàries, professionals, col·lectius, entitats, equipaments i institucions del sector cultural i de la seva implicació en l’economia social i solidària, el desenvolupament del mercat social i els ecosistemes cooperatius locals.

– El foment d’una societat més justa, equitativa, cooperativa i solidària que posi la vida al centre i garanteixi el respecte a la diversitat i la no-discriminació, la igualtat de drets i oportunitats real i efectiva i el benestar de totes les persones.